Radno vrijeme: Pon-Pet 08-20h, Sub 10-16h | Direktna linija za informacije i besplatne rezervacije 068 220 440
Top
 

Ugovor o putovanju

Potvrda / Ugovor o putovanju

Podgorica,  datum  _____________________________ g.
Broj Ugovora  _________________________________,
Prijavljuje se _____________________________________ za putovanje__________________________, sa početkom realizacije _________________, po cijeni aranžmana od _______ €.
Putnik je rođen/a  _______________________  u _____________________.
Broj telefona  __________________________________,
Br. Pasoša ____________________________________,
Kategorija hotela  _______________________________.
Napomena: __________________________________________________.

Uz ovu potvrdu / ugovor o putovanju, obaveza organizatora putovanja je da uruči putniku Program putovanja, Opšte uslove putovanja turističke agencije Guliver, kao i sve informacije vezane za međunarodno zdravstveno osiguranje koje agencija nudi putniku.

  • Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja Ugovora o putovanju, detaljno upozna sa Programom putovanja, kao i sa sadržinom Opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja Ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši prijavu i uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u Ugovoru, shodno odredbama Zakona o Turizmu Republike Crne Gore (od 12.10.2010.g.). Putnik koji se prijavio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično), a želi da izvrši uplatu elektronskim putem u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja preko internet stranice agencije Guliver. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Ugovor o putovanju koji je na internet stranici agencije, popuni ga, potpiše i proslijedi agenciji na faks br.  020/220-440.
  • Strani državljani preuzimaju obavezu da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju žele da putuju i da sami obezbijede neophodnu vizu ako je ista neophodna za navedeno putovanje.
  • Potvrda od strane putnika istovremeno predstavlja Ugovor o putovanju.
  • Ovim Ugovorom o putovanju uređuju se prava i obaveze između putnika i turističke agencije GULIVER – organizatora putovanja i to: pravo turističke agencije i putnika na naknadu troškova ako je putnik odustao od ugovora; prava putnika za slučaj otkazivanja putovanja od strane agencije; uslovi za izmjenu ugovorene cijene putovanja; postupak, rokovi i obaveze turističke agencije u vezi sa reklamacijom putnika zbog otkaza putovanja, neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga iz programa putovanja, kao i druga prava i obaveze definisane Opštim uslovima putovanja turističke agencije Guliver, a u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Crne Gore.
  • Turistička agencija Guliver – organizator putovanja, dužna je da se pridržava svih odredaba ugovora o putovanju, Opštih uslova putovanja, kao i Programa putovanja.
  • Rok za podnošenje reklamacije od strane putnika je najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.
  • Ugovor je sačinjen u dva primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.

    Prijavljeni putnik                                              Odgovorno lice agencije GULIVER